Dit artikel brengt verslag uit van een onderzoek naar de historische receptie van Vlaamse tv-fictieseries. Het bouwt verder op mijn eerder onderzoek naar de rol van dergelijke series in de vorming van een Vlaamse identiteit, gebaseerd op analyse van de representatie van Vlaanderen, van de productiecontext en van de persreacties op de series. In grote lijnen werd daar gesteld dat Vlaamse tv-fictie, zeker in de monopolieperiode van de openbare omroep, bijdroeg tot de constructie van een Vlaamse ‘nationale’ identiteit, althans in de culturele betekenis van de term. Op tekstueel vlak uitte dit zich in de creatie van een specifiek beeld van het verleden, met bijzondere aandacht voor de Vlaamse geschiedenis, taal,cultuur en volksaard. Op productievlak ging dit gepaard met culturele Vlaamsgezindheid bij de beleidsverantwoordelijken, die de Vlaamse cultuur wilden stimuleren en bekend maken. De pers ten slotte stond kritisch tegenover Vlaamse tv-fictie, maar apprecieerde het Vlaamse karakter van de series. Wat in dit alles echter ontbreekt, is informatie over de feitelijke appreciatie door de kijkers.Welke series bekeken zij graag, en waarom? Speelden deze series een rol in hun identificatie met Vlaanderen?

Netherlands Institute for Sound and Vision
doi.org/10.18146/tmg.194
Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Dhoest, Alexander. (2015). Nostalgie en collectief geheugen: Kijkersherinneringen aan Vlaamse TV-fictie. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 8(1), 41–62. doi:10.18146/tmg.194