Het audiovisueel archief in Nederland is volop in beweging. Individuele instellingen ontvangen en verzamelen steeds meer audiovisuele producties, ontwikkelen steeds professioneler informatiebeleid en koppelen hun collecties, kennis en voorzieningen aan een groter netwerk. Er bestaat vanuit deze ontwikkeling een toenemende behoefte aan inzicht in de trends in het beheer, het behoud en de beschikbaarstelling van de analoge en digitale audiovisuele collecties. Vorig jaar is Beeld en Geluid daarom gestart met de “TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland”, een terugkerend onderzoek binnen de “sector” naar de trends en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en conservering, beleidsprioriteiten, kennisbehoeften, beschikbare voorzieningen, budgetten, uitdagingen en knelpunten. De uitkomsten van de TrendMonitor zijn richtinggevend voor de agenda van AVA_Net, het netwerk van audiovisuele collectiehouders in Nederland dat wordt ondersteund door Beeld en Geluid. Voor de korte termijn hopen wij dat de Trendrapportages zullen bijdragen aan de ontwikkeling van een actieplan voor het veiligstellen van informatie op analoge dragers. Voor de lange termijn is de TrendMonitor een essentieel onderdeel voor de invulling van Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en de positie van de audiovisuele collecties daarbinnen.